98 98 01 88 |  ms@sejlstrup.dk

Geoteknisk Vejlaboratorium

Sigteanalyse

Sigteanalyser laves bl.a. til udførsel af dimensionering til nedsivningsanlæg. 

Regler for nedsivningsanlæg Iflg. Vejledning fra Miljøstyrelsen rev. 16 okt. 2000, skal der udtages 2 jordprøver til sigteanalyse. Hver jordprøve består af en blandeprøve på mindst 5 kg, hvoraf 1-2 kg af blandeprøven indleveres til sigteanalyse. Prøverne skal udtages ved den forventet bund af siveanlægget, med en afstand på ca. 10 meter. Hvis prøverne synes meget forskellige, udtages en ekstra prøve i jordbunden midt imellem lokalisering af de 2 første prøvetagningspunkter.

Kornkurverne vedhæftes ansøgningsskemaet til kommunen.

Det er kloakmesterens ansvar at dimensioneringen udføres på et korrekt grundlag.

Ring og hør nærmere ang. priser.

Komprimeringskontrol

Til udførsel af komprimeringskontrol anvendes en isotopsonde, for at sikre at materialet er komprimeret optimalt. Isotopsonden kan anvendes til måling af råjord, sand, stabilgrus og knust beton. Isotopsonden måler jordens vandindhold og våddensiteten af materialet. Ud fra vandindhold og våddensiteten beregnes tørdensiteten. Ved måling i knust beton kombineres måling med isotopsonden med vandindholdsbestemmelse ved ovntørring, idet der skal korrigeres for kemisk bundet vand i materialerne. Et kontrolafsnit består af 5 enkeltmålinger.

Den målte tørdensitet sammenholdes med referenceværdien fra standard proctorforsøget eller vibrationsforsøget.

Standard Proctor

Et proctorforsøg består af adskillige delforsøg. Hvert delforsøg svarer til et punkt på proctorkurven. Af kurven kan det optimale vandindhold og den maksimale tørdensitet for materialet aflæses. Proctorforsøget udføres ved proctorindstampning i henhold til DS/EN 13286-2.

Vibrationsindstampning

Et vibrationsforsøg giver en tørdensitet nær det optimale med et tilhørende vandindhold. Vibrationsforsøget udføres i henhold til DS/EN 13286-5.

Ring og hør nærmere ang. priser.

Jordforureningsprøver

Der har siden jordforureningsloven trådte i kraft i 2008, været krav om analyse af den jord, som flyttes fra et områdeklassificeret areal. Der skal som udgangspunkt tages 1 prøve pr 30 tons, for at dokumenterer jordens forureningsgrad.

Vi tilbyder prøvetagning af jord og har erfaring med håndtering af både store som små jordflytningssager, hvor vi tilbyder at anmelde jordflytning til kommunen via jordweb. Derudover har vi også et jordhotel, hvor vi kan modtage K1 og K2 jord.

 

Ring og hør nærmere ang. Priser.