98 98 01 88 |  ms@sejlstrup.dk

Jordhotel

Vrå Mørtelværk driver et godkendt modtageranlæg til at indlevering af rent og lettere forurenet jord.

Det er også muligt at indlevere jord, som endnu ikke er kategoriseret efter jordforureningsloven. Jorden vil blive lagt i miler, som der efterfølgende vil blive taget prøver af.

Jordhotellet har til formål at gøre det lettere, at håndtere overskydende jordmængder fra bygge- og anlægsarbejder i overensstemmelse med de gældende regler for klassificering, håndtering og genbrug af overskudsjord.

Jordflytning

For alle jordflytningssager bliver der noteret mængde, depot nr. og dato for modtagelse af hvert enkelt jordparti.

Genanvendelse

Jorden oplagres under kontrollerede forhold, til der er mulighed for genanvendelse eller anden nyttiggørelse af jorden, som ikke er til fare for miljøet.Ring og hør nærmere ang. priser.